فوریه 16, 2019
Thermal insulation

اهمیت استفاده از عایق حرارتی درنما

عایق کاری نمانقش اساسی در اتلاف انرژی گرمایی دارد .به کمک عایق کاری نما می توان یک اتاق رادر زمستان 5درجه گرمترنگه داشت .بطور متوسط در […]